Missie

‘Niet teveel praten maar vooral doen!’

Hiermee bedoelen wij:
(‘Het) door praktische maar professionele hulp bieden van een veilig klimaat voor kinderen/jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis of verwante gedragsproblemen in de gezinssituatie en/of tijdens het weekend of gedurende vakanties. Wij zijn flexibel en passen onze zorg aan op de behoefte van de cliënt, in goede samenwerking met de ouders en/of cliënt’ en zijn leefomgeving.

Er wordt gestreefd naar zorg op maat met afstemming over de verschillende leefgebieden zoals school, thuis en vrijetijdsbesteding. De goed opgeleide medewerkers zijn enthousiast en sterk betrokken bij de ontwikkeling van het kind/de jongere. Ze gaan op een respectvolle manier om met de kinderen en hun ouders en/of verzorgers, daarbij zoekend naar aansluiting bij de mogelijkheden en de krachten van het kind en het gezin. Voor ieder kind/ jongere zoeken de medewerkers actief samenwerking met andere professionals en met ouders zodat er sprake is van integrale aanpak. De ontwikkeling gaat doorgaans in het maken van kleine stapjes, waarbij zo veel mogelijk wordt gewerkt aan zelfredzaamheid.

Mare Bijzondere Zorg

Visie

Wij werken volgens een heldere visie om aan onze missie te werken.

We optimaliseren het zorgproces door het uitvoeren van begeleiding en (kortdurend) verblijf op een locatie met voldoende ruimte en faciliteiten voor de kinderen met ouders en begeleiders. Mare Bijzondere Zorg richt zich op de verschillende levensfases binnen de ontwikkeling van het kind (5-18) en de jong volwassene, om in samenspraak met ouders, verzorgers, mantelzorg en de scholen (het netwerk rond het kind) de continuïteit van professionele en persoonlijke aandacht en de omgeving te waarborgen. Mare Bijzondere Zorg hanteert de visie dat een pro-actieve levensloopbegeleiding bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het kind. Dit omdat een continue begeleidingsrelatie bijdraagt aan een meer stabiele ontwikkeling en het gezinssysteem. Hierbij wordt preventief ingegrepen door het voorkomen van problemen ten gevolge van relevante levensfase problematiek (puberteit, stapsgewijze losmaking gezin van herkomst).

Mare Bijzondere Zorg heeft als doel om te werken aan de specifieke hulpvraag van de cliënt, op een heldere, effectieve en structurele manier. Dit komt tot uiting in ons pedagogisch beleid.